X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Na twee jaar ziekte (104 ziekteweken) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een uitkering. Het gaat dan om een geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken. Of een IVA-uitkering als hij helemaal niet meer kan werken. UWV bekijkt of de werknemer hier recht op heeft.
 
Bij de WIA-aanvraag zal het UWV beoordelen of de werkgever voldoende inspanningen heeft geleverd om de werknemer te reïntegreren. Hierbij is niet alleen belangrijk dat de werkgever de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter heeft gevolgd maar ook vooral of de werknemer maximaal aan het werk is rekening houdend met zijn beperkingen.
 

Maatregelen bij nalatigheid

Het UWV toetst het reïntegratieverslag op de ondernomen activiteiten tijdens de gehele ziekteperiode. Wanneer het UWV van oordeel is dat u niet tijdig of niet de juiste reïntegratieinspanningen heeft geleverd, legt zij u een loonsanctie op. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn reïntegratie mag de werkgever het loon inhouden of in sommige gevallen een werknemer ontslaan. Het UWV moet hiermee instemmen.
 

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Met de no-riskpolis krijgt een werkgever compensatie voor het loon dat doorbetaald moet worden als een werknemer die met een arbeidshandicap in dienst is genomen, ziek wordt. De werkgever kan gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband van UWV een compensatie krijgen van een groot gedeelte van de in de cao geregelde loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Bij een Wajonger geldt deze garantie voor altijd en is deze niet beperkt tot vijf jaar. 
 
Of de werknemer recht op de no-riskpolis heeft, staat vermeld in de beslissing over de WIA-uitkering. De werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. De no-riskpolis begint zodra de werknemer in dienst komt. Meer informatie over looncompensatie, klik hier.