X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wijzigen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017

De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel voor de Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent dat deze wet vanaf 1 juli 2017 zal wijzigingen. De aanpassing van de Arbowet, moet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De wet gaat eisen stellen aan het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van één jaar na het ingaan van de wetswijzing.
 

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet:

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts

Met deze maatregel moet de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts beter worden georganiseerd. Ook hebben  nog niet alle werkgevers en overeenkomst met een Arbodienst gesloten. Dit wordt aangepakt door: 
a. Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd.
b. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
c. Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken.
De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers.
De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion.
De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
d. In het basiscontract wordt vastgelegd dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.
 

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

De versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers worden georganiseerd door: 
a. Invoering van het instemmingsrecht van medezeggenschap bij persoon en positionering van de preventiemedewerker.
b. De verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.
 

3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten

a. De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
b. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.
 

4. Meer preventie

Er zijn maatregelen genomen om meer aandacht voor preventie in bedrijven te vragen:
a. In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
b. Een bedrijfsarts kan de werkvloer bezoeken.
c. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden.
Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.
 

5. Handhaving

a. Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
b. De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.
c. Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.