X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Arbowet en Arbobeleid

De werkgever is verplicht te zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht en de mate van bescherming die de werkgever moet bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbobesluit en de Arboregeling
 
In de Arbowet staan de algemene rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht.  
 
Om deze wetten nauwkeurig na te leven moet het bedrijf een concreet Arbobeleid voeren. Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed Arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert reïntegratie na ziekte.
Het Arbobeleid wordt door de werkgever opgesteld in samenwerking met een vertegenwoordiging van de werknemers (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, vakbonden). 
 
Ieder bedrijf is verplicht om samen te werken met een Arbodeskundige en een bedrijfsarts, die samen de werkgever ondersteunen bij het verzuimbeleid. Ook intern zijn er groepen die zich bezighouden met de arbeidsomstandigheden, zoals preventiemedewerkers, BHV’ers en de ondernemingsraad.
 

De Arbowet

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden. Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.

  • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De werkgever moet ook zorgen dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd.
  • Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en dat hij op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Zowel de werkgever als de werknemer dient zich te houden aan de Arboregels die de overheid oplegt. Net als aan de voorschriften uit de CAO. Sommige NEN-normen, opgelegd door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zijn ook wettelijk verplicht.

De Inspectie SZW zorgt voor handhaving van de Arbowet. De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Arbo-beleid

In het Arbobeleid, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in.

Het is van groot belang om een helder beschreven Arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Het bedrijf moet dan kunnen aantonen dat er – in operationele en economische zin – alles aan is gedaan dat redelijkerwijs haalbaar is om schade te voorkomen.

Voor ondersteuning bij het Arbobeleid hebben werkgevers de vrijheid om te kiezen uit een Arbodienst of een arbodeskundige. Er moet altijd een contract met een gecertificeerd bedrijfsarts worden afgesloten.