X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen die door één van de partijen, of door beide, kan worden beëindigd. Daarvoor zijn wettelijke regels van toepassing. De wettelijke hoofdregel is dat er moet worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met in achtneming van de opzegtermijn.
 

Opzeggen door werknemer

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren: mondeling, per brief of per e-mail. Degene die opzegt moet kunnen bewijzen dat de opzegging de ander echt heeft bereikt. Daarom is het wenselijk om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk op te zeggen en zowel per gewone post als ook per aangetekende post te versturen. Als de geadresseerde de aangetekende brief niet in ontvangst neemt of niet ophaalt bij het postkantoor, dan is dat voor zijn rekening en risico. De opzegging is in dat geval gewoon geldig.
 
Het komt wel eens voor dat een werknemer in een emotionele toestand zegt dat hij niet meer met zijn werkgever verder wil. Als de werknemer een of enkele dagen later kenbaar maakt dat zijn uitlatingen nooit bedoeld waren als een opzegging van het dienstverband, dan is de kans groot dat ook een rechter zal oordelen dat er niet is opgezegd.
 

Opzeggen door werkgever

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, kan dit meestal pas doen nadat de werkgever hiervoor toestemming heeft gekregen. Afhankelijk van de reden van ontslag dient de werkgever toestemming te vragen bij het UWV of bij de rechter. Een belangrijke uitzondering hierop is de opzegging in de proeftijd. 
Meer informatie over ontslag van medewerkers leest u op de website van rechtspraak.nl. Ook het ondernemersplein geeft een duidelijke toelichting op ontslagprocedures en opzegverboden.