X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Vaststellingsovereenkomst

Sinds de invoering van de nieuwe werkloosheidswetgeving in 2006 is het mogelijk een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, ook wel genoemd beëindigingsovereenkomst.

In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken over het ontslag schriftelijk vastgelegd. Voor het behouden van ww-rechten is een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV niet noodzakelijk. Voorwaarde is wel dat de tekst van de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld en dat de correcte opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht wordt genomen. 

Bedenktermijn

Na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft een werknemer recht op een 'bedenktermijn'. Dit bedenktermijn dient vermeld te staan in de vaststellingsovereenkomst en is in principe twee weken. Mocht de termijn niet in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, geldt een termijn van drie weken. Dit recht om (na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst) gebruik te maken van een bedenktermijn, staat opgenomen in het nieuwe artikel 7:670b van het Burgerlijk Wetboek. De eerste drie leden van dit artikel luiden als volgt:

  1. Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beeindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan.
  2. Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beeindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.
  3. De werkgever vermeldt in de overeenkomst, bedoeld in lid 1, het recht, bedoeld in lid 2, bij gebreke waarvan de termijn, bedoeld in lid 2, drie weken bedraagt.