X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Transitievergoeding

Elke vaste of tijdelijke werknemer kan bij ontslag recht hebben op een transitiebudget. Deze vergoeding kan, bij ontslag, gebruikt worden voor outplacement of voor een opleiding. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Zo betaalt een werkgever deze vergoeding alleen aan medewerkers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Wanneer de medewerker het ontslag te verwijten is, dan heeft hij geen recht op vergoeding. Andersom kan de kantonrechter bij ernstige verwijtbaarheid aan de werkgever, een aanvullende vergoeding toekennen aan de ontslagen medewerker.

Er is een tool transitievergoeding voor werknemers en een tool transitievergoeding voor werkgevers. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen. Soms zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar u bij (dreigend) ontslag gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld in een sociaal plan (al dan niet in de vorm van een cao).

De belastingdienst ziet de transitievergoeding als een vorm van loon.

De afspraken over de transitievergoeding zijn:

  • De werkgever betaalt deze vergoeding aan een werknemer die twee jaar of langer bij de werkgever heeft gewerkt. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft de werknemer geen recht op de vergoeding.
  • De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
  • De vergoeding mag maximaal 81.000 EUR (2019) zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.
  • De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan kan de werkgever deze ook aftrekken. Dit geldt als de werknemer hiermee instemt.
  • Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen.

Transitievergoeding vanaf 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels voor en de hoogte van de transitievergoeding. Een medewerker met een arbeidsovereenkomst ontvangt bij het door de werkgever niet verlengen van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding. Ook wanneer de werkgever de  medewerker in de proeftijd ontslaat. Dat heeft dus ook gevolgen voor de werkgever die flexwerkers in dienst heeft! En dat kan ook grote gevolgen voor jou als een werkgever hebben wanneer de organisatie met seizoenswerkers werkt. Je moet dan namelijk aan het eind van elk seizoen weer een transitievergoeding aan de medewerker betalen als de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dit geldt niet als je vóór het einde van deze arbeidsovereenkomst alweer een nieuwe arbeidsovereenkomst met de medewerker heeft gesloten die binnen een half jaar ingaat. In dat geval tellen alle arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen een half jaar hebben opgevolgd mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Vergoeding

De transitievergoeding wordt ongeacht de duur van de dienstbetrekking berekend. Tot 2020 ontvangen medewerkers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest een hogere transitievergoeding. Vanaf 2020 wordt voor alle dienstjaren 1/6 van een maandsalaris aan transitievergoeding berekend.

Daarnaast wordt vanaf 2020 bij de berekening van de vergoeding niet meer afgerond op halve jaren. De WAB regelt dat medewerkers de transitievergoeding opbouwen over de hele feitelijke duur van hun dienstverband. Voor het naar rato berekenen van de transitievergoeding gebruikt u de volgende formule:(brutosalaris/brutomaandsalaris) x (1/3 brutomaandsalaris/12 maanden).

Speciale regels

De WAB maakt ook een einde aan een aantal speciale regels voor bepaling van de hoogte van de transitievergoeding.Deze regels bestaan voor bepaalde groepen onder de huidige wetgeving en komen per 1 januari 2020 te vervallen:

  • Medewerkers van 50 jaar en ouder hebben na het tiende dienstjaar tijdelijk recht op een half maandsalaris per half dienstjaar aan transitievergoeding.
  • Er geldt een uitzondering voor werkgevers die minder dan 25 medewerkers in dienst hebben en in financiële nood verkeren. Onder strikte voorwaarden hoeven zij voor de berekening van de transitievergoeding geen rekening te houden met de dienstjaren van de medewerker die vóór 1 mei 2013 liggen.
  • Kleine werkgevers met minder dan 25 medewerkers hoeven geen rekening hoeven te houden met de uitzondering voor vijftigplussers.

Deze uitzonderingen komen onder de WAB per 2020 te vervallen.

Transitievergoeding na ontslag bij 2 jaar ziekte

Als een medewerker ziek is, ben je als werkgever verplicht om tijdens ziekte loon door te betalen. Als de medewerker langer dan twee jaar ziek is moet je als werkgever bij ontslag via UWV ook transitievergoeding betalen.

Vanaf 1 juli 2019 wordt de werkgever gecompenseerd als hij na 2 jaar ziekte de transitievergoeding verschuldigd is aan een medewerker. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in slapend dienstverband worden gehouden. Deze compensatie  geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De compensatie wordt betaald uit publieke middelen (Algemeen werkloosheidsfonds Awf). Om dit te bekostigen wordt de premie verhoogd. De werkgever ontvangt als compensatie maximaal de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben na 2 jaar ziekte. Voor de periode dat de werknemer slapend in dienst is geweest krijgt werkgever GEEN compensatie.
 
Bij inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding na 2 jaar ziekte niet meer door de werkgever betaald, maar door het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dit bespaart de werkgever ontslagkosten. Door deze wijziging heeft de medewerker vanaf 2020 na twee jaar ziekte altijd recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Vragen 

Veel voorkomende vragen én antwoorden over transitievergoeding verzamelden wij in: vraag en antwoord transitievergoeding.