X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Getuigschrift

Op verzoek van de medewerker moet de werkgever aan het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift overhandigen.

In het getuigschrift worden de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest vermeld. Wettelijk is bepaald dat een getuigschrift in ieder geval moet vermelden welk type werk de werknemer verrichtte, welke arbeidsduur en de begin en einddatum van het dienstverband. 

Alleen als de werknemer dat wenst, moet de werkgever ook de volgende gegevens vermelden:

  • een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  • een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  • als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daarvoor.

Als de werknemer de arbeidsovereenkomst op een schadeplichtige wijze heeft opgezegd - bijvoorbeeld door de opzegtermijn niet in acht te nemen - dan mag de werkgever dat in het getuigschrift opnemen.

Aansprakelijkheid bij onjuist getuigschrift

Omdat een getuigschrift voor een werknemer van groot belang kan zijn voor het verkrijgen van een nieuwe baan, moet de werkgever zorgvuldig omgaan met het opstellen van een dergelijk document. Een werkgever mag niet, tegen beter weten in, onjuiste mededelingen doen, zowel in positieve als in negatieve zin voor de werknemer. Werkgevers hebben de vrijheid zelf de woorden te kiezen die ze gebruiken in het getuigschrift. Wanneer er bewust onjuistheden worden vermeld, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit. 
Het is niet verplicht om mededelingen te doen over inzet en manier van werken, wanneer dit niet wordt gewenst door werknemer of werkgever.
 
Met een getuigschrift dat voldoet aan de minimale vereisten voldoet de werkgever aan zijn verplichting. Als de werkgever door opzet of schuld onjuiste mededelingen in het getuigschrift opneemt, is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade. Naast het vorderen van schadevergoeding, kan de ex-werknemer in een gerechtelijke procedure ook afgifte van een verbeterd getuigschrift vorderen, eventueel met een dwangsom.