X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Pesten

Pesten door collega's, leidinggevenden of klanten komt vaker voor dan je denkt, en de gevolgen voor het slachtoffer kunnen hoogst ernstig zijn. Het doel van pesten is kwetsen en vernederen. Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren om pesten tegen te gaan. 
 
Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever binnen het algemene arbobeleid een beleid moet voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld.
Onder agressie en geweld verstaat de wet voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen en dit onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid.
Pestgedrag wordt in de Arbowet dus opgevat als een vorm van agressie en geweld.
 
De wet legt een verbinding met het ‘gewone’ arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever moet aandacht besteden aan agressie en geweld bij het maken van een risico-inventarisatie met een plan van aanpak. De Arbeidsinspectie moet de naleving van de Arbowet controleren en indien nodig een eis tot naleving stellen. De Arbeidsinspectie kan de nalatige werkgever een bestuurlijke boete opleggen.
 
De ondernemingsraad kan ook een beroep op de Arbeidsinspectie doen. In iedere regio heeft de Arbeidsinspectie bovendien een vertrouwensinspecteur aangesteld. Daar kan men met klachten terecht.
 
Ook het Burgerlijk Wetboek kan de werkgever aansporen iets tegen pesten te doen. Zo staat erin dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
 
Lees meer informatie over pesten op de werkvloer
 
Bron: http://www.pestenopdewerkvloer.nl