X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Aannemen

Na een succesvolle werving en selectie wordt een kandidaat medewerker van het bedrijf.
Dat betekent dat er afspraken over samenwerking worden gemaakt en deze schriftelijk vastgelegd worden.
Daarvoor worden door de wet duidelijke regels en richtlijnen gesteld.
 
Bij het aannemen van personeel moet een aantal stappen worden gezet:
 

1. Aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst
Wanneer het bedrijf voor het eerst personeel in dienst neemt, moet het zich aanmelden bij de Belastingdienst. Er wordt dan een loonheffingsnummer toegekend om aan de verplichtingen voor de loonheffingen (loonbelasting en premie volksverzekeringen) te voldoen.

2. Identiteit controleren en vastleggen
De identiteit van een nieuwe medewerker moet gecontroleerd worden met een origineel identiteitsbewijs. Het inleveren van een kopie paspoort door de nieuwe medewerker volstaat niet. De werkgever moet het origineel gezien hebben. Daarna wordt er een kopie van het ID bewijs bewaard in de personeelsadministratie.

Deze moet tot vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden, dienstbetrekking of arbeidsrelatie bewaard worden.
Ook als een werknemer via een intermediair wordt ingehuurd, moet de identiteit van deze nieuwe werknemer gecontroleerd en vastgelegd worden. In deze laatste situatie moeten de kopieën tot zeven jaar na afloop van de werkzaamheden of inhuurperiode bewaard worden.

3. BSN nummer opvragen (sofinummer)
Het Burgerservicenummer van de nieuwe werknemer moet opgenomen worden in de loonadministratie.

4. Arbeidscontract afsluiten
Er wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd afgesloten. Daarin worden afspraken vastgelegd. Ook wordt het salaris, de opzegtermijn, de werk- en rusttijden, de lengte van de proeftijd en de cao benoemd. Een arbeidscontract kan mondeling of schriftelijk worden afgesloten maar moet schriftelijk of elektronisch aan de werknemer worden verstrekt.

5. Verklaring Omtrent het Gedrag
Een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is soms nodig voor een ondernemer of werknemer. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, geld, kwetsbare personen of bij een aanbesteding. Lees meer info over Verklaring Omtrent Gedrag.

6. Proeftijd
De proeftijd in een arbeidscontract is een soort kennismakingsperiode tussen de werkgever en de werknemer. Conform CAO Metaal en Techniek is de proeftijd standaard 2 maanden, tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de wettelijke regels omtrent proeftijd. Het is vanaf dan niet meer mogelijk een proeftijd af te spreken voor een arbeidscontract van 6 maanden of korter. N.B. Voor de resterende looptijd van de CAO (tot en met februari 2015) geldt hiervoor een overgangsregeling. 

7. Kennismaking met collega’s
Als werkgever kunt u het kennismaken met de nieuwe medewerker stimuleren door er meer aandacht aan te besteden. Door op de eerste dag iedereen bijeen te roepen en hem of haar aan de groep voor te stellen of door hem of haar voor te stellen tijdens het werkoverleg.

8. Inwerken
Een nieuwe medewerker moet op weg geholpen worden zodat hij zo snel mogelijk op volle toeren mee kan draaien.Dat vraagt om een aantal acties:

• Voorbereiden
• Verwachtingsgesprek
• Ongeschreven regels
• Veiligheidsinstructies
• Rondleiden
• Informeren
• Koppelen nieuwe medewerker aan een collega
• Kennismakingsgesprekken
 
 

 

Informatiepakket nieuwe medewerker

In een informatiepakket voor nieuwe medewerkers kan het volgende opgenomen worden:
• Algemene bedrijfsinformatie
• De geldende arbeidsvoorwaarden
• De geldende veiligheidsvoorschriften
• De procedure bij ziekte
• Informatie over de pensioenregeling
• Een telefoonlijst van uw bedrijf
• Een overzicht van de huisregels