X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI.

Terbeschikkingsstelling 

De WAADI verstaat onder een terbeschikkingsstelling “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid”.

Regels WAADI

In de WAADI staan voor het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk) onder andere de volgende regels:

  • de werkgever moet de werknemer dezelfde lonen en vergoedingen betalen als de inlener aan zijn eigen werknemers, in gelijke of gelijkwaardige functies, betaalt (Artikel 8, Loonverhoudingsvoorschrift). Meer »

  • de werkgever (het bureau) mag de werknemer (de uitzendkracht) geen geld (of andere tegenprestatie) vragen voor het uitzenden (Artikel 9);

  • de werknemer (de uitzendkracht) mag niet uitgezonden worden naar (onderdelen van) bedrijven waar wordt gestaakt of die bezet zijn (Artikel 10);

  • de werkgever moet de werknemer (de uitzendkracht) van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek (Artikel 11, Doorgeleidingsplicht); 

  • de werknemer (de uitzendkracht) mag langer dan zes maanden naar één inlener uitgezonden worden.

  • de werknemer (de uitzendkracht) kan bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen wanneer hij of zij denkt dat de werkgever zich niet houdt aan de WAADI.

Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen

Op 7 juni 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen aangenomen.

Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten te werk worden gesteld. Zo kan fraude beter worden opgespoord. De registratieplicht zorgt voor een betere bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke concurrentie. Deze wet heeft consequenties voor iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners) en voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt (inleners), ook als het maar incidenteel gebeurt.

Uitzendbureau

Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio. Let er goed op dat dit  ook van toepassing is wanneer een bedrijf één medewerker detacheert of uitleent. 

Inleners

De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruikmaken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel

Voor veelgestelde vragen over de Waadi, biedt de KvK site ook antwoorden: klik hier.

Boetes

De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.

Klik hier voor de wettekst van WAADI