X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Verlof

Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Daarbij is werkgever in sommige gevallen verplicht het loon van de werknemer door te betalen. 
 
Het recht van werknemers op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. In andere gevallen gaat het om verlof dat is geregeld in de CAO. Dit heet ook wel bijzonder verlof. 
Een werkgever is verplicht een deugdelijke verlofregistratie bij te houden. 
 

Verlofregelingen

  1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
  2. Kraamverlof (vaders) 
  3. Ouderschapsverlof
  4. Kort durend zorgverlof 
  5. Langdurend zorgverlof 
  6. Calamiteitenverlof 

Kort verlof

Kort verlof of Bijzonder verlof is geregeld in de CAO (artikel 61). Het gaat om zaken waarover niets staat in de wet, zoals bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk, verhuizing of begrafenis. Doktersbezoek is evenmin wettelijk geregeld en veel cao’s bepalen dan ook dat dit zo veel mogelijk in de eigen tijd moet plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, hoeven medewerker vaak geen verlofuren in te leveren.

Wet arbeid en zorg

Het opnemen van diverse vormen van verlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Deze wetten maken het voor werknemers makkelijker om werk en privé met elkaar te combineren, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap.
 
Daaraan wordt  de Wet WIEG toegevoegd.

De Wet WIEG

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht.  Het doel is om hiermee een evenwichtige balans te creëren in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van de moeder en om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De belangrijkste veranderingen die voortkomen uit de WIEG: 

Geboorteverlof: Vanaf 1 januari 2019 is dit verlof uitgebreid naar vijf dagen bij een fulltime baan. Bij een parttime baan hangt het aantal dagen geboorteverlof af van de arbeidsomvang per week. De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling opnemen en kan dit verlof ook binnen deze vier weken spreiden. Daarbij komt dat het geboorteverlof onvoorwaardelijk is. Dit houdt in dat de wens van de werknemer bepalend is. Hij kan deze week in zijn geheel naar eigen wens invullen en het is aan de werkgever om eventuele maatregelen te treffen in verband met de voortgang van de bedrijfsvoering.

Aanvullend geboorteverlof: Na het geboorteverlof kan de medewerker, vanaf 1 juli 2020, vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Nu betreft het drie dagen ouderschapsverlof. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald, maar de werknemer heeft gedurende dit verlof recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.

De werknemer kan het patroon van opname zelf bepalen; de werkgever mag deze spreiding slechts weigeren wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Let wel: een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wordt niet snel aangenomen door een rechter en een roostertechnisch probleem is in elk geval onvoldoende.

Adoptie- en pleegzorgverlof: Ook dit verlof is uitgebreid van vier weken zonder behoud van loon naar zes weken.

Ouderschapsverlof: Het opnemen van ouderschapsverlof mag direct na indiensttredingworden aangevraagd voor kinderen tot 8 jaar. Tevens mogen medewerkers in overleg met de werkgever bepalen hoe het verlof wordt opgenomen en verdeeld.

Aanpassing arbeidsduur: Medewekrers kunnen jaarlijks vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt.