X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Pesten

Pesten op het werk is een hardnekkig en ernstig probleem. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (CBS/TNO) blijkt al jaren dat zo’n 8% van de werknemers zich een enkele keer tot zeer vaak gepest voelt. Dit brengt groot persoonlijk leed met zich mee. Zo kan pesten psychische problemen, fysieke klachten of een negatief zelfbeeld als gevolg hebben. Ook op omstanders, collega’s, familie en vrienden heeft dit effect.
 
Elk geval van pesten is er een te veel. Naast persoonlijk leed zijn er ook grote maatschappelijke kosten door pesten op het werk. TNO becijferde dat pesten voor 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar zorgt en ongeveer 900 miljoen euro aan aanvullende kosten voor loondoorbetaling.
Pesten kan zich voordoen op verschillende manieren. Soms is het heel direct gericht op de persoon. Kleinerende, vernederende opmerkingen. Constant kritiek geven of zelfs fysiek aanvallen of hiermee dreigen. Soms is pesten ook meer achter de rug om. Iemand negeren, isoleren, of het verspreiden van geruchten, roddels en valse beschuldigingen. Allemaal vormen van pesten die veel vaker voorkomen op het werk dan je zou verwachten. Pesten heeft gevolgen voor iedereen die er mee te maken heeft. Gezamenlijk hebben werkgevers en werknemers dan ook de verantwoordelijkheid om maatregelen tegen pesten te nemen.
 

Arbowet

Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever binnen het algemene arbobeleid een beleid moet voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld.
Onder agressie en geweld verstaat de wet voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen en dit onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid.
Pestgedrag wordt in de Arbowet dus opgevat als een vorm van agressie en geweld.
 
De wet legt een verbinding met het ‘gewone’ arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever moet aandacht besteden aan agressie en geweld bij het maken van een risico-inventarisatie met een plan van aanpak. De Arbeidsinspectie moet de naleving van de Arbowet controleren en indien nodig een eis tot naleving stellen. De Arbeidsinspectie kan de nalatige werkgever een bestuurlijke boete opleggen.
De ondernemingsraad kan ook een beroep op de Arbeidsinspectie doen. In iedere regio heeft de Arbeidsinspectie bovendien een vertrouwensinspecteur aangesteld. Daar kan men met klachten terecht.
 
Ook het Burgerlijk Wetboek kan de werkgever aansporen iets tegen pesten te doen. Zo staat erin dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
 

Lees meer informatie over pesten op de werkvloer.

Bron: http://www.pestenopdewerkvloer.nl