X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is sinds 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Loon

Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt niet uit of de werknemer recht heeft op het loon. Een vrijwillig gegeven gratificatie is net zo goed loon als het winstaandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidsvoorwaarden. Het maakt niet uit of de werknemer voor het loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.

Loon uit vroegere dienstbetrekking valt niet onder de werkkostenregeling. In één uitzonderingssituatie kan loon uit vroegere dienstbetrekking toch aangewezen worden als eindheffingsloon: als de werknemer naast het loon uit vroegere dienstbetrekking ook nog loon uitbetaalt krijgt waarop de arbeidskorting van toepassing is en als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan.

Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. 

Vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling kan maximaal 1,2% van de totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Deze moeten dan wel in de administratie opgenomen worden als eindheffingsloon. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werkgever niet  wil aanwijzen als eindheffingsloon, worden aangemerkt als loon van de werknemer en normaal belast. De werkgever hoeft niet meer te toetsen of de werknemer de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling zakelijk of privé gebruikt. Alles wat de werkgever aanwijst als eindheffingsloon moet wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets.

Aanpassingen 2016

Met ingang van 2016 is het gebruikelijkheidscriterium van de Werkkostenregeling aangepast. Werkgevers moeten rekening houden met een scherpere formulering van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling. Met deze aanscherping wil het kabinet voorkomen dat werkgevers grote bonussen ten onrechte in de vrije ruimte stoppen. Dit is aantrekkelijk, omdat 80 procent eindheffing voordeliger is dan bruteren. Deze zogenoemde tariefarbitrage is per 2016 tegen de regels.
 
In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (OFM) is een subtiele wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 voorgesteld. De nieuwe bepaling stelt dat de werkgever alleen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers als eindheffingsbestanddeel mag aanwijzen als het onderbrengen  in de WKR hiervan gebruikelijk is.
 
Vanaf 2016 gaat het niet meer om het gebruikelijk zijn van de omvang van de vergoeding of verstrekking. Het draait per 2016 draait om de gebruikelijkheid van het in de WKR stoppen van de vergoeding of verstrekking op zich. Als een vergoeding of verstrekking op zich al ongebruikelijk is, zal het aanwijzen ervan als eindheffingsbestanddeel dat natuurlijk ook zijn.
 
De volgende factoren spelen een rol bij de gebruikelijkheidstoets: 
De aard van de vergoeding of verstrekking.
De omvang of waarde van de vergoeding of verstrekking.
De wijze waarop de vergoeding of verstrekking vóór de WKR in de organisatie werd behandeld.
 
In de WKR hoeven werkgevers geen specifieke vastleggingen op werknemersniveau meer te doen voor vergoedingen en verstrekkingen die worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Indien een substantieel beloningsbestanddeel waarover een werknemer doorgaans zelf de belasting voor zijn rekening neemt door een werkgever als eindheffingsbestanddeel wordt aangewezen, zal de inspecteur dit laten corrigeren. 
 
Deze tekst als PDF: informatie over de werkkostenregeling.
 

Bron: belastingdienst