X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

OR

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in het bedrijf. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. 
 
De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. 
De Nederlandse regels voor medezeggenschap van werknemers staan in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Daarin zijn ook de bevoegdheden en taken van de OR vastgelegd. 
 

Kerntaken Ondernemingsraad

  • Vertegenwoordigen personeel in overleg met directie
  • Bevorderen dat de CAO en de Arbo-regelgeving nageleefd wordt. 
  • Bevorderen dat er werkoverleg gevoerd wordt. 
  • Bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden in het bedrijf. 
  • Tegengaan van discriminatie in het bedrijf.

Bevoegdheden ondernemingsraad

De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn onder te verdelen in:
  • het overlegrecht
  • het initiatiefrecht
  • het adviesrecht
  • het instemmingsrecht

Leden ondernemingsraad

Het aantal leden van de OR is afhankelijk van de grootte van de organisatie. De OR heeft tussen de 5 en maximaal 25 leden. De OR kan van deze aantallen afwijken als dat in de OR-regeling van het bedrijf staat. 
 
Lees hier meer info over de Ondernemingsraad